Dầu nhớt xe máy 800ml

Việc phục hồi động cơ bằng sản phẩm Halotec nhất thiết phải theo sự chỉ dẫn. Sau giai đoạn phục hồi theo chỉ dẫn, phương tiện có thể hoạt động bình thường trong mọi điều kiện.